Info pro rodiče

Vážení rodiče,

od 12.4.2021 se vrací předškolní děti k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání. Současná epidemiologická situace v ČR je velmi vážná a nemůžeme v nejbližších dnech očekávat výrazné zlepšení. Návrat ke vzdělávání bude složitý nejen pro děti, ale i pro nás ostatní, rodiče i učitelky. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že osobní přítomnost dítěte při vzdělávání je podmíněna preventivním testováním s negativním výsledkem. Chceme Vám předat několik důležitých informací, které jsou nutné pro bezpečnou organizaci provozu mateřské školy a zdraví nás všech. Děti přijímáme do mateřské školy z provozních důvodů od 6,00 do 8,00 hod. Odůvodněný pozdější příchod dítěte hlásí rodiče předem / zajištění testování /. V době testování dětí od 6,00 do 8,00 hod bude umožněn rodičům přístup do budovy, vyzvedávání po obědě a v odpoledních hodinách se nemění / děti budou předávány rodičům u vchodu do budovy/.

Testování.

  • školám jsou distribuovány neinvazivní testy pro samoodběr, děti se budou testovat testem SARS-CoV-2, Antigen Rapid Test Kit  od LEPU Medical, provádí se výtěrovou tyčinkou.   Testovat se bude 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. 
  • dítě nemůže být nuceno k testování, důsledkem je pouze nemožnost účastnit se prezenčního vzdělávání
  • k testování se může dostavit dítě, které nemá žádné příznaky infekčního onemocnění
  • je-li přítomna u testování třetí osoba/sourozenec , prarodiče aj./, rodiče ji pověří písemným souhlasem
  • -testování se neprovádí u dítěte, které z důvodu onemocnění covid-19 absolvovalo izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZČR upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, toto je nutno doložit /lékařská zpráva, zpráva z laboratoře/
  • testování dětí se provádí bezprostředně po příchodu do mš
  • pokud se dítě dostaví do mš později, provede se testování neprodleně po jeho příchodu, pokud se dítě nemůže zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat  v první den jeho přítomnosti, dále pokračuje dle rozvrhu s ostatními
  • testování probíhá v šatně třídy Koťátka , rodiče i děti si při vstupu do budovy důkladně dezinfikují ruce, rodiče použijí respirátor, děti roušku. Rodiče přejdou s dítětem do šatny, v šatně se usadí s dítětem ke stolečku, před použitím testu si dítě i rodič znovu dezinfikuje ruce. P. učitelka je seznámí se způsobem testování, testy budou provádět děti za pomocí rodičů, jde o jednoduchý postup, po otestování dítě čeká na výsledek testu cca do 15 minut, výsledek sdělí p. učitelka, při negativním výsledku je dítě přijato, při pozitivním výsledku odchází neprodleně domů, v tomto případě je rodič povinen hlásit stav situace praktickému lékaři dítěte. MŠ vystaví rodiči potvrzení o pozitivním výsledku testu.

Běžné informace k předškolnímu vzdělávání Vám rády sdělí třídní učitelky, k otázkám testování, provozu školy, koronavirových opatření se obracejte na ředitelku školy, zástupkyni ředitelky.

Do budovy mateřské školy mohou vstoupit pouze rodiče s nasazeným respirátorem a děti s nasazenou rouškou. 

Kontakty:

telefon:  380 728 928,  web: www. msdubinek.cz,    ms.plesivec@tiscali.cz ,  e-maily rodičů

Chceme předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, budeme rádi za Vaši spolupráci a pomoc.

 

Informace k provozu mateřské školy k 12.4.2021

Od 12.4.2021 je mimořádným opatřením MŠMT umožněna přítomnost dětem   IZS od 2 do 5 let v mateřské škole , kde je dítě zapsáno k předškolnímu vzdělávání .

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto profese:

-zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

-pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo dvouletá, pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

-zaměstnanci bezpečnostních sborů

-příslušníci ozbrojených sil

-zaměstnanci ochrany veřejného zdraví

-zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách  podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách  , ve znění pozdějších předpisů

-zaměstnanci Úřadu práce ČR

-zaměstnanci České správy sociál. zabezpečení a okresních správ sociál. zabezpečení

-zaměstnanci Finanční správy ČR

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží potvrzením zaměstnavatele

 

Informace k zápisu dětí na rok 2021/2022

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2021 / 2022 v Č. Krumlově by měly proběhnout v pondělí 3. 5. 2021 od 08:00 do 15:00 v případě prezenční formy. V souvislosti s mimořádnými  opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 Město Český Krumlov v současné době neví, jakým způsobem zápis proběhne. V případě, že epidemiologická situace nebude příznivá a nebude možné organizovat prezenční formu zápisu , proběhne zápis on – line , tedy bez přítomnosti dětí  v  mateřské škole (doporučeným dopisem, osobně – vhozením obálky do schránky u školy, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Příjem žádostí o přijetí k  předškolnímu vzdělávání mateřskými školami bude poté probíhat od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021 do 15:00 hodin. Díky tomu, že se situace vyvíjí, žádáme tímto rodiče, aby sledovali internetové stránky jednotlivých mateřských škol, nebo Města Český Krumlov, kde budou k dispozici aktuální informace.

Děkujeme za pochopení.

 

Žádosti o přijetí do m. školy a čestné prohlášení o očkování dětí jsou k dispozici na webu školy ( dokumenty pro rodiče ) nebo v deskách na brance školy. Žádosti přijímáme i mimo termín zápisu.

telefon:         380 728 928

e-mail:           ms.plesivec@tiscali.cz

web:               www.msdubinek.cz

ID:                  i28kp8m

 

Mateřská škola nevydává  tiskopis Žádost o ošetřovné

Veškeré informace najdete na webu České správy sociálního zabezpečení.

 

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. nabízí možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. » Blog Archive » MIUč+ Zápis je tu zdarma do 30. 4. 2021 včetně neomezeného tisku (nns.cz)

 

Prázdninový provoz mateřské školy

Přihlášku si můžete stáhnout  na stránkách MŠ – informace pro rodiče – dokumenty pro rodiče – žádost o umístnění dítěte v MŠ v době letních prázdnin.

 

 

Mateřská škola je v provozu od 6,00 do 16,30 hod

Děti přijímáme do 8,00 hodin, pozdější příchody je nutné  domluvit s učitelkou ve třídě z důvodu přihlášky stravy.

Další informace viz Školní řád

Školní stravovna Jídelníček:  je aktualizován

Úřední hodiny vedoucí školní stravovny : každou středu   6,00 –16,00 hod -strava se odhlašuje na telefonním čísle 380 728 434    nejpozději do 8,00 hod

-odpolední svačina se odhlašuje ráno při příchodu dítěte do mateřské školy , za dítě, které není omluveno , rodiče první den stravu hradí

Platby za stravné a školné vybírá vedoucí školní stravovny vždy v úřední hodiny. Platba v hotovosti Platby v hotovosti za stravné a školné se hradí zálohově dopředu začátkem měsíce/tj, celý počet pracovních dní bez ohledu na to , kolik dní bude dítě v mš přítomno , další měsíc se nepřítomnost dítěte z platby odečte

Platby z BÚ , SPO Platby se provádí inkasním příkazem zpětně za minulý měsíc , rodiče si u vedoucí školní stravovny vyzvednou tiskopis na zřízení inkasního příkazu , bankou potvrzený ho odevzdají vedoucí školní stravovny. Veškeré platby školného a stravného se hradí u vedoucí školní stravovny , termín platby je vždy předem oznámen na informativní nástěnce u vchodu do budovy . Platby je možné uhradit mimo termín po dohodě s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy , avšak nejpozději do konce měsíce , kdy je provedena účetní uzávěrka.
Od 1.9.2018 nové ceny stravného

Stravné na den dítě do 6 let                stravné na den dítě 7 let

dopolední svačina         8 Kč                         dopolední svačina              9 Kč

oběd                           17 Kč                         oběd                               18 Kč

odpolední svačina         7 Kč                         odpolední svačina              7 Kč

celkem                       32 Kč                       celkem                             34 Kč

 

Ve školním roce 2020/2021 jsou v provozu 3 třídy

Koťátka , Sluníčka,  Berušky

 

Co potřebuji do mateřské školy.

Bačkorky s bílou podrážkou ,/ ne pantofle/ , hrneček z umělé hmoty , pohodlné oblečení do třídy a na zahradu , pyžamo , v tašce náhradní oblečení , hřeben na zavěšení , vše budu mít podepsané.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.