Aktuality

Školní vzdělávací program na rok 2022/2023

„Kdo si hraje, nezlobí.“

Témata na měsíc březen 

Integrovaný blok: JARNÍ TÁNÍ

CÍLE A ZÁMĚRY

 • rozvíjet hudebně pohybové činnosti
 • učit se vzájemnému respektu
 • poznávat rozmanitosti přírody
 • seznamovat se s lidovou slovesností

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY

PRVNÍ JARNÍ POHLAZENÍ

 • budeme vyjadřovat přirozeným pohybem rytmus písně
 • budeme se přizpůsobovat druhým a respektovat jejich přání a potřeby
 • budeme objevovat znaky probouzející se přírody a všímat si změn v přírodě
 • budeme se seznamovat s tradicemi a zvyky Velikonoc

DEŠŤOVÉ KAPIČKY

 • budeme procvičovat pohotové reakce na signál a podporovat správné dýchání při cvičení
 • povedeme děti k vytváření dětských přátelství
 • budeme si osvojovat charakteristické znaky jara
 • budeme vést děti k estetickému vnímání a jejich představivosti

KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD

 • budeme cvičit obratnost při cvičení s náčiním
 • na postavách z klasických pohádek se budeme učit chápat mezilidské vztahy
 • při seznamování s ročním obdobím budeme rozvíjet paměť a kultivovaný projev
 • soustředěným poslechem čteného textu budeme poznávat hrdiny pohádek a jejich vlastnosti a všímat si rozdílu mezi nimi
 • budeme pěstovat u dětí schopnost a potřebu estetického prožitku

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě zvládá hudebně pohybové činnosti a pohyb s náčiním
 • dítě se dokáže přizpůsobit druhým a chápat mezilidské vztahy
 • dítě má povědomí o přírodě a přírodních jevech
 • dítě vnímá rozdíly mezi prózou a poezií
 • dítě si dokáže utvořit představu o tom, kdo je kladný a kdo záporný hrdina

 

Témata na měsíc únor 

Integrovaný blok: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS

CÍLE A ZÁMĚRY

 • zvládat základní pohyb na sněhu a ledu
 • rozvíjet myšlenkové procesy
 • vést k orientaci v prostoru
 • učit se zdvořilosti
 • poznávat, jak je důležité pomáhat
 • porozumět změnám počasí
 • rozšiřovat poznatky o různých pracovních profesích a materiálech

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY:

KARNEVALOVÉ ŘÁDĚNÍ

 • budeme upevňovat pohybové aktivity
 • budeme upřesňovat správnou orientaci v prostoru
 • budeme rozvíjet fantazii a představivost dětí
 • budeme podporovat kamarádské vztahy
 • rozhovory – vyprávění zážitků, budeme rozvíjet slovní zásobu dětí a myšlenkové procesy

TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE

 • budeme utužovat zdatnost a odvahu
 • budeme se zaměřovat na rozvoj vyjadřovacích schopností formou vyprávění a popisu
 • budeme rozvíjet interaktivní hry a hledat odpovědi na otázky 
 • budeme rozvíjet různé pracovní a výtvarné techniky
 • budeme upřesňovat poznatky o různých profesních činnostech

 Z ČEHO SE VYRÁBÍ

 • budeme procvičovat jemnou motoriku
 • budeme objevovat materiály, ze kterých jsou předměty vyrobeny
 • budeme rozvíjet komunikativní dovednosti mezi dětmi
 • budeme si upřesňovat správné zacházení s předměty z různých materiálů a dbát při tom na svou bezpečnost
 • budeme nadále upevňovat pravidla chování a soužití dětí ve třídě

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě zvládá očekávané pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • dítě zvládá užívání různého nářadí a náčiní
 • vnímá pravidla chování a soužití ve třídě
 • chápe důležitost uplatnění různých profesí ve společenském životě
 • dokáže si tvořit představu o tom, co je dobré a co ne

SHRNUTÍ:

Začátek a konec měsíce únor přinesl dostatek sněhových srážek a tedy možností, aby si děti užily zimní radovánky venku na školní zahradě a při vycházkách po okolí. Děti nejvíce bavilo klouzat se na lopatách, stavět ze sněhu a válet sudy. 

V únoru tradičně slavíme masopust, děti ho prožily při našem karnevalovém dni, kdy se oblékly do maškarních kostýmů, nasadily si obličejové masky a při společné promenádě všem předvedly, kdo je jejich oblíbený filmový hrdina či postava z pohádky. Následovalo dopoledne plné her, adrenalinových aktivit a nechyběla ani diskotéka na známé dětské písničky. 

Předškolní děti se seznámily na akci s názvem „Tísňové volání“ s tím, jak postupovat při náhlých situacích a jakým způsob přivolat pomoc. Všechny děti pak koncem měsíce zhlédly divadelní představení Z BEDNY „O třech prasátkách“, při kterém se aktivně zapojily do děje, zahrály si některou z postav zvířátek, zazpívaly si a dobře se pobavily.

 

Témata na měsíc leden 

Integrovaný blok: CO UMÍ PANÍ ZIMA

CÍLE A ZÁMĚRY

 • dbát na prevenci před nachlazením
 • orientovat se v ročních obdobích
 • posilovat hrubou a jemnou motoriku
 • posilovat a utužovat tělesný vývoj a zdraví dětí
 • podporovat a rozvíjet fantazii a kreativitu
 • utvářet zdravé životní návyky
 • poznávat mravní hodnoty

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY:

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

 • povedeme děti k osvojování si poznatků a dovedností k podpoře zdraví a bezpečí
 • budeme vést děti k otužování organizmu
 • budeme podporovat toleranci, ohleduplnost
 • budeme si upřesňovat poznatky o těle

POSTAVÍME SNĚHULÁKA

 • budeme podporovat přátelství a vzájemné vztahy
 • rozhovory, vyprávěním prožitků si upevníme jazykové a vyjadřovací schopnosti
 • budeme podporovat zvídavost a zájem něco vědět
 • budeme podporovat pohybové aktivity dětí, koordinaci pohybů

KOUZELNÁ ZIMA

 • budeme zkoumat prostředí, které nás obklopuje
 • budeme zkoumat změny v přírodě
 • budeme rozvíjet pozitivní city a pocity
 • budeme se učit zvládat konflikty
 • budeme podporovat rozvoj paměti vhodnými aktivitami, básničky, pohádky, písničky

PANÍ ZIMA KRALUJE

 • budeme si upevňovat znalosti o zimě
 • budeme se učit vyjadřovat myšlenky, zážitky
 • budeme upevňovat pozornost a soustředěnost
 • povedeme děti k odpovědnosti za zvířata a ptáky v zimě

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě zvládá hrubou a jemnou motoriku
 • dítě si uvědomuje co je bezpečí – nebezpečí
 • dítě zvládá základní zdravotní návyky
 • dítě recituje báseň, reprodukuje pohádku, příběh
 • vnímá pravidla chování

SHRNUTÍ:

Leden nabídl dětem dostatek příležitostí si užít pravé zimní počasí – mrazivá zima, krajina posetá sněhovou přikrývkou a „ledové království“ na školní zahradě. Děti při vycházkách po okolí pozorovaly změny s příchodem zimy a zároveň procvičovaly jemnou motoriku při přípravě na pobyt venku (oblékání se do několika teplých vrstev).

Venku děti objevovaly stopy od zvířátek, učily se je rozpoznávat a porovnávaly je se svými stopami. Nezapomněly ani na naše zpěvné ptáčky a do krmítek jim dávaly slunečnicová semínka a lojové koule. Také pokusy se sněhem se dětem líbily a bavilo je měnit sníh ve vodu a led.

O tom, že je potřeba se adekvátně v zimě oblékat, předcházet chorobám a pečovat o své tělo a zdraví (správná životospráva, otužování, dostatek vitamínů a aktivní způsob života s fyzickými aktivitami na čerstvém vzduchu spolu se sportovním vyžitím), se děti samy přesvědčily při častých virózách a respiračních onemocněních, které již tradičně provázejí chod v mateřské škole během zimních měsíců.

 

Témata na měsíc prosinec 

Integrovaný blok:  ZIMA JEDE

Cíle a záměry

 • vést děti ke zdravým životním návykům, dbát na prevenci před onemocněním
 • mít povědomí o tradicích a zvycích Vánoc
 • utvářet kladné vztahy k rodině
 • rozvíjet pracovní, výtvarné a hudební dovednosti
 • orientovat se v ročních obdobích

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY

Mikuláši, přijď dnes k nám

 • budeme pozorovat změny v přírodě a poznávat jejich vliv na zdraví
 • vyprávěním o vánočních svátcích budeme rozvíjet citové požitky dětí
 • budeme přibližovat dětem význam slova rodina a vytvářet pozitivní vztah k nejbližším
 • budeme rozvíjet hudební paměť
 • budeme rozšiřovat povědomí o změnách počasí v jednotlivých ročních obdobích a rozvíjet komunikativní dovednosti dětí

Těšíme se na Ježíška

 • budeme chránit bezpečí své i druhých
 • budeme cvičit pozornost, představivost a paměť
 • budeme rozvíjet respekt a přizpůsobivost ke druhým
 • povedeme děti k estetickému vyjádření
 • budeme zkoumat změny v přírodě

Vánoce přicházejí

 • povedeme děti k osvojování si poznatků a dovedností k podpoře zdraví
 • budeme vytvářet u dětí prosociální postoje k druhému
 • budeme rozvíjet manuální zručnost a obratnost při zacházení s různým materiálem
 • budeme vytvářet u dětí pocit sounáležitosti s přírodou

Očekávané výstupy předškoláků

 • dítě má vytvořené základy zdravých životních postojů a návyků
 • dítě si utvořilo představu o významu vánočních svátků
 • dítě má vytvořený kladný vztah k nejbližším
 • dítě zvládá pracovní, výtvarné a hudební dovednosti
 • dítě si osvojilo poznatky o přírodě a jejich proměnách

SHRNUTÍ:

Celý prosinec se nesl ve znamení blížících se Vánoc. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o českých vánočních tradicích, poslouchaly a zpívaly vánoční koledy a vyráběly pro rodiče drobné dárky pod stromeček.

V polovině měsíce nám všem děti udělaly velkou radost svými hudebními vystoupeními v rámci vánoční besídky v MŠ a při veřejném vystoupení ve městě Český Krumlov. A protože před Vánoci napadl sníh, děti si dosyta užily zimní radovánky při pobytu venku, kde stavěly sněhuláky, koulovaly se a jezdily na lopatách. 

 

Témata na měsíc listopad 

Integrovaný blok: KDYŽ POLETUJE LISTÍ

Cíle a záměry

 • vnímat tělo všemi smysly
 • vytvářet si vlastní životní návyky, podporovat samostatnost
 • rozvíjet sebevědomí
 • respektovat pravidla chování ve třídě, ve společnosti, osvojovat si poznatky o přírodě

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY

Moje tělo a zdraví

 • budeme posilovat a utužovat tělesný rozvoj a zdraví dětí
 • budeme podporovat fyzickou zdatnost pravidelným cvičením
 • budeme se učit pojmenovávat většinu toho, čím jsme obklopeni
 • budeme se učit přemýšlet a uvažovat, své myšlenky a úvahy vyjadřovat
 • povedeme děti k pochopení a dodržování zásad zdravého životního stylu

Příroda usíná

 • budeme rozvíjet pohybové schopnosti, hrubou a jemnou motoriku
 • budeme si prohlubovat znalosti o přírodě
 • povedeme děti k estetickému cítění k přírodě, citlivému vztahu k okolí
 • budeme vnímat barevnost světa
 •  budeme utvářet představy o podzimní přírodě
 • budeme podporovat pracovní, konstruktivní, manipulační a grafické činnosti

Chystáme se na zimu

 • povedeme děti k elem. chápání změn v přírodě
 • povedeme děti k přímému pozorování jevů v okolí, ke koncentraci pozornosti,  procvičování různých forem paměti
 • budeme děti vést k dodržování pravidel – společných, bezpečnost, domluvy mezi sebou, úklid….

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě zvládá přiměřeně pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, vědomě napodobuje pohyb, přiměřeně zvládá lokomoci, rozlišuje zvuky, tóny, vnímá hmatem, zrakem, vnímá vůně, chutě
 • dítě přiměřeně zvládá základní hygienické a zdravotně preventivní návyky, osobní hygienu
 • zvládá jednoduché obslužné činnosti – příjem tekutin během dne, uklízí si po sobě, udržuje pořádek, zvládá pracovní a úklidové činnosti, postará se o své osobní věci
 • pojmenovává části těla, orgány
 • vnímá své okolí, svět kolem sebe, rozlišuje roční období

SHRNUTÍ:

 Na začátku měsíce listopadu jsme pro děti a jejich rodiče připravily strašidelnou stezku, na kterou se děti patřičně oblékly a namalovaly (halloweenské kostýmy, kresba na obličej) a za stmívání vyšly na školní zahradu hledat a plnit mnohdy nelehké úkoly. Všichni si tuto akci užili a některé z dětí si stezku za svitu mihotajících se světýlek v lucernách zopakovaly i vícekrát 🙂

 V listopadu se už tradičně začínáme připravovat na vánoční besídku pro rodiče a na vystoupení dětí u vánočního stromu na náměstí v Českém Krumlově. S dětmi jsme „daly hlavy dohromady“ a sestavily jsme hudebně-pohybové a literární pásmo, kterého se děti hned aktivně zhostily a poctivě začaly nacvičovat. 

Těšíme se už na Vánoce a na to, co pěkného nám všem děti předvedou!

 

Témata na měsíc říjen

Integrovaný blok : BAREVNÝ PODZIM

Cíle a záměry

 • podporovat rozvoj pohybových dovedností a manipulačních schopností
 • rozvíjet představivost, fantazii a paměť
 • navazovat vztahy se svými vrstevníky
 • vyjadřovat své představy různými výtvarnými a pracovními technikami
 • vytvářet základy k odpovědnému postoji k životnímu prostředí

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY

Na poli a na zahradě

 • budeme upevňovat správné držení těla při pohybových aktivitách
 • budeme se pokoušet porozumět vtipu a hádance
 • budeme respektovat názory druhého
 • výrazovými prostředky budeme zobrazovat reálné a fantazijní objekty
 • budeme rozšiřovat poznatky z nejrůznějších oblastí života

Vlaštovičko, leť

 • budeme si upevňovat poznatky o svém těle
 • budeme posilovat dětskou zvídavost a rozvíjet rozlišovací schopnosti
 • budeme motivovat děti k ochotě pomáhat
 • budeme vést děti k citlivému vnímání živé a neživé podzimní přírody
 • budeme si osvojovat dovednosti k péči o své okolí

Letí, letí drak

 • budeme procvičovat pohotovou reakci na signál
 • budeme posilovat přirozené poznávací schopnosti
 • budeme upevňovat společenská pravidla
 • z výtvarného a pracovního materiálu budeme seskupovat různé kompozice
 • budeme rozvíjet zájem dětí o životní prostředí

V lese

 • budeme procvičovat postřeh a pohotovost
 • rozhovor, vyprávěním o lese si budeme upevňovat jazykové a vyjadřovací schopnosti
 • budeme upevňovat respekt k druhému
 • budeme rozvíjet zručnost a manipulaci s předměty
 • budeme poznávat vliv přírody na životní prostředí

Očekávané výstupy předškoláků

 • dítě zvládá pohybové dovednosti a správné držení těla
 • umí vyjádřit své představy a fantazie
 • chápe požadavky skupiny a umí se jí podřídit
 • umí vyjádřit své představy v pracovních i výtvarných činnostech
 • získalo povědomí o významu hygieny, čistoty pro své zdraví

SHRNUTÍ

Děti se v měsíci říjnu dozvěděly mnoho zajímavostí o podzimu. Na základě smyslového vnímání (zrak, čich, hmat a chuť) se seznámily s plodinami, které v této roční době dozrávají na našich polích a zahradách. Na edukačním panelu umístěném v areálu mateřské školy si mohly vyzkoušet ve hře pexeso, jak dobře poznají a umí pojmenovat základní druhy ovoce a suchých plodů.

Sluchové vnímání děti rozvinuly při návštěvě ZUŠ Český Krumlov, kde zhlédly výchovně-vzdělávací program s názvem „Pohádkové představení“. Učily se znát hudební nástroje, poznávaly je podle sluchu, rozeznávaly hluboké a vysoké tóny, vytleskávaly jednoduchý rytmus a zazpívaly si společně známé lidové písně. Představení děti velmi zaujalo a bylo pro ně poutavé zvláště proto, že v něm vystupovaly „pohádkové bytosti“ jako např. vodník, král s královnou, čert, maková panenka a jiné.

Jak se chováme v lese, co dělají zvířátka na podzim, jak voní les, a které zvuky můžeme v lese slyšet?… to byl další z říjnových vzdělávacích okruhů. Děti se zúčastnily divadelního představení s názvem „Jak se uspává příroda“ a několikrát si vyšly do lesa naslouchat jeho zvukům, sbírat přírodniny k tvoření a postavit mechové domečky pro lesní zvěř.

 

Témata na měsíc září

Integrovaný blok: U NÁS VE ŠKOLCE

Cíle a záměry

 • podporovat utváření vzájemných vztahů v kolektivu
 • navazovat dětská přátelství, aktivně podporovat sbližování dětí
 • upevňovat společenské návyky, sebeobslužné činnosti, hygienické návyky
 • zapojovat se do společných činností, zábav, her

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY

POPRVÉ VE ŠKOLCE

 • povedeme děti k osvojování si pravidel chování v kolektivu
 • budeme se učit zvládat aktivně požadavky života v MŠ
 • budeme podporovat spontánní rozvoj přirozených herních činností i modelových situací
 • budeme podporovat kultivovaný řečový projev dětí
 • budeme navozovat radostnou atmosféru

KAMARÁDI, MÁME SE RÁDI

 • budeme se učit pojmenovávat většinu toho, čím je dítě obklopeno (prostředí školy, zaměstnanci…)
 • budeme podporovat vnímání všemi smysly
 • budeme podporovat fyzickou zdatnost dětí (cvičení, vycházky)
 • budeme poznávat, co je bezpečné a co ne

CO DĚLÁME CELÝ DEN

 • budeme podporovat rozvoj tvořivosti a fantazie při práci s přírodninami, ovocem, zeleninou, předměty v různých činnostech konstruktivních, výtvarných, pohybových, dramatických, hudebních
 • budeme rozvíjet pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědomování si vlastního těla
 • budeme rozvíjet jemnou motoriku mluvidel, správnou výslovnost
 • budeme se učit zacházet s předměty denní potřeby – hračkami, příborem, pomůckami a materiály

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě si uvědomuje základní společenské návyky a pravidla soužití v kolektivu
 • dítě zvládá základní hygienické návyky – myje si ruce před jídlem a po použití toalety, zvládá základy sebeobsluhy – samostatně se obléká, zapíná si knoflíky, zip
 • dítě komunikuje s ostatními dětmi, učitelkou
 • dítě zachází s předměty denní potřeby – s hračkami, příborem, jednoduchými nástroji

SHRNUTÍ

V měsíci září se děti po letních prázdninách měly možnost postupně zadaptovat na prostředí mateřské školy, seznámit se s kamarády ve třídě i s ostatními dětmi, poznat všechny zaměstnance MŠ a projít si budovu školy a okolí, aby se cítily bezpečně a měly základní orientaci, co se kde nachází. 

V rámci kulturního rozvoje děti zhlédly dvě divadelní představení a aktivně se při nich zapojily do děje. Podle ohlasu dětí měla obě představení velký úspěch a líbila se 🙂

V polovině září proběhla informativní schůzka pro rodiče. Spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá především z pohledu efektivního vzdělávání dětí. Budeme se těšit na další setkávání, ohlasy, nápady a připomínky… 

 

Témata na měsíc duben 

Integrovaný blok: APRÍLOVÉ SLUNÍČKO

CÍLE A ZÁMĚRY

 • upevňovat tělesnou zdatnost, zdolávat přírodní překážky
 • umět se vyrovnat s neúspěchem
 • posilovat zájem o věci kolem nás
 • dodržovat společenská pravidla, pravidla při hře

VZDĚLÁVACÍ OKURHY

DEN ZEMĚ

 • budeme objevovat krásy naší planety
 • budeme si upevňovat vztahy k živé a neživé přírodě
 • budeme se orientovat v čase
 • povedeme děti k estetickému cítění a estetickému prožitku

CO PLUJE, LÉTÁ, JEZDÍ

 • budeme si upevňovat morální pravidla ve styku s dětmi a dospělými
 • budeme zvládat výtvarné a pracovní techniky
 • budeme si upevňovat znalosti o dopravních prostředcích, pravidlech silničního provozu
 • budeme sledovat správný tělesný rozvoj, správné držení těla, celkovou koordinaci

VELIKONOCE

 • povedeme děti k vnímání velikonočních tradic, seznamování se s lidovou slovesností a zvyky
 • budeme rozvíjet  kultivovaný řečový projev a jazykové schopnosti
 • podpoříme rozvoj tvořivosti
 • budeme podporovat fyzickou zdatnost prostřednictvím vycházek do přírody
 • budeme rozvíjet matematické představy-tvary, velikost, číselnou řadu

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě si uvědomuje a chápe společenská pravidla, chování k vrstevníkům, dospělým, při hře
 • dítě zvládá správné držení tužky, zacházení s nůžkami, zavazuje si kličky, manipuluje s drobným nářadím
 • dítě vnímá změny v přírodě, svět kolem nás, pomáhá pečovat o okolní prostředí, o rostliny, zvířata, čistotu
 • dítě vnímá tradice a lidovou slovesnost jako odkaz našich předků

 

Témata na měsíc květen

Integrovaný blok: MÁJOVÉ ROZJÍMÁNÍ

CÍLE A ZÁMĚRY

 • koordinovat pohyby a polohy těla
 • rozvíjet jazykové dovednosti – výslovnost, přednes, recitace
 • orientovat se v základních početních operacích 
 • uplatňovat návyky společenského chování 
 • rozvíjet znalosti o ročních obdobích
 • uplatňovat dovednosti estetického sebevyjádření

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY

MÁJOVÉ ROZJÍMÁNÍ

 • budeme cvičit rovnováhu a akrobatickou dovednost
 • budeme procvičovat výraznost, výslovnost a hlasitý projev
 • budeme porovnávat, třídit a přiřazovat v počtu do 10
 • budeme se snažit dodržovat společně dohodnutá pravidla
 • budeme rozvíjet zájem dětí o obrázkové encyklopedie a hledat v nich zdroje poučení
 • při používání výtvarného a pracovního materiálu se budeme samostatně rozhodovat

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY

VE MĚSTĚ A NA VESNICI

 • budeme si osvojovat dovednosti k podpoře zdraví
 • budeme rozvíjet kultivovaný projev a správnou výslovnost
 • budeme určovat objekty podle velikosti, délky, šířky, výšky
 • budeme se učit chápat rozdíly mezi městem a vesnicí
 • budeme znázorňovat charakteristické vlastnosti člověka
 • budeme se učit chápat rozdíly mezi městem a vesnicí
 • budeme znázorňovat charakteristické rysy lidské a zvířecí postavy

KDE DOMOV MŮJ

 • budeme procvičovat postřeh a obratnost
 • budeme samostatně přemýšlet a vyslovovat vlastní úsudek
 • budeme řadit předměty podle velikosti
 • budeme chápat rovnost všech lidí bez rozdílu barvy pleti
 • budeme výtvarně vyjadřovat ráz krajiny

NAŠE RODINA

 • budeme rozvíjet ladnost pohybu s náčiním
 • budeme určovat hlásku na začátku a konci slova
 • budeme procvičovat zrakové vnímání a rozlišovací schopnosti
 • budeme upevňovat citové vztahy ke svým nejbližším
 • budeme rozšiřovat znalosti dětí o střídání ročních období
 • budeme zachycovat detaily při kresbě a malbě

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě zvládá koordinaci pohybů
 • dítě dokáže vyslovit vlastní myšlenku
 • dítě si upevnilo orientaci v časových a prostorových pojmech
 • dítě chápe rovnost mezi různými etniky
 • dítě dokáže rozlišovat jednotlivá roční období
 • dítě umí výtvarně vyjádřit lidskou a zvířecí postavu

 

Témata na měsíc červen 

Integrovaný blok: DUHOVÉ LÉTO

CÍLE A ZÁMĚRY

 • zvládnout osobní hygienu
 • poznávat všemi smysly
 • posílit prosociální chování
 • rozšiřovat poznatky kolem nás
 • rozvíjet kladný vztah ke knize

VŠECHNY DĚTI MAJÍ SVÁTEK

 • budeme si osvojovat poznatky o svém těle
 • budeme zrakově rozlišovat počet s orientací na ploše
 • budeme hodnotit své chování ve skupině
 • budeme rozvíjet povědomí o životě zvířat a lidí na planetě Zemi
 • budeme vyjadřovat fantazijní představy

JEDEME NA VÝLET

 • budeme upevňovat správné zacházení s předměty denní potřeby
 • budeme získávat zkušenosti pro práci s informacemi
 • budeme odstraňovat agresivní chování dětí a jeho projevy
 • budeme se učit rozhodovat o pravdivosti tvrzení o světě
 • budeme spontánně vyprávět a výtvarně vyjadřovat zážitky z výletu

POHÁDKOVÝ SVĚT

 • budeme hrát pohybové hry s náměty pohádek
 • budeme soustředěně poslouchat čtený text a porovnávat vlastnosti hrdinů pohádek
 • budeme vést děti k aktivnímu zapojování se do spolčených činností a k podřizování se požadavkům skupiny
 • budeme upevňovat vztah dětí ke svým vrstevníkům
 • budeme vymýšlet krátké pohádkové scénky

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

 • budeme klást důraz na každodenní pobyt dětí venku
 • budeme získávat hlubší povědomí o jevech a činnostech souvisejících s letním obdobím
 • budeme podporovat rozvíjení vzájemné spolupráce
 • budeme objevovat tajemství točící se zeměkoule
 • budeme se snažit zformulovat otázky a umět na ně odpovídat

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě zvládá osobní hygienu a stolování
 • dítě dokáže vnímat všemi smysly, získalo povědomí o životě lidí a zvířat
 • dítě umí zhodnotit své chování ve skupině a umí se podřídit požadavkům skupiny
 • dítě si upevnilo kladný vztah ke knize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.