Aktuality

Školní vzdělávací program na rok 2022/2023

„Kdo si hraje, nezlobí.“

Témata na měsíc červen 

Integrovaný blok: DUHOVÉ LÉTO

CÍLE A ZÁMĚRY

 • zvládnout osobní hygienu
 • poznávat všemi smysly
 • posílit prosociální chování
 • rozšiřovat poznatky kolem nás
 • rozvíjet kladný vztah ke knize

VŠECHNY DĚTI MAJÍ SVÁTEK

 • budeme si osvojovat poznatky o svém těle
 • budeme zrakově rozlišovat počet s orientací na ploše
 • budeme hodnotit své chování ve skupině
 • budeme rozvíjet povědomí o životě zvířat a lidí na planetě Zemi
 • budeme vyjadřovat fantazijní představy

JEDEME NA VÝLET

 • budeme upevňovat správné zacházení s předměty denní potřeby
 • budeme získávat zkušenosti pro práci s informacemi
 • budeme odstraňovat agresivní chování dětí a jeho projevy
 • budeme se učit rozhodovat o pravdivosti tvrzení o světě
 • budeme spontánně vyprávět a výtvarně vyjadřovat zážitky z výletu

POHÁDKOVÝ SVĚT

 • budeme hrát pohybové hry s náměty pohádek
 • budeme soustředěně poslouchat čtený text a porovnávat vlastnosti hrdinů pohádek
 • budeme vést děti k aktivnímu zapojování se do spolčených činností a k podřizování se požadavkům skupiny
 • budeme upevňovat vztah dětí ke svým vrstevníkům
 • budeme vymýšlet krátké pohádkové scénky

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

 • budeme klást důraz na každodenní pobyt dětí venku
 • budeme získávat hlubší povědomí o jevech a činnostech souvisejících s letním obdobím
 • budeme podporovat rozvíjení vzájemné spolupráce
 • budeme objevovat tajemství točící se zeměkoule
 • budeme se snažit zformulovat otázky a umět na ně odpovídat

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě zvládá osobní hygienu a stolování
 • dítě dokáže vnímat všemi smysly, získalo povědomí o životě lidí a zvířat
 • dítě umí zhodnotit své chování ve skupině a umí se podřídit požadavkům skupiny
 • dítě si upevnilo kladný vztah ke knize

Témata na měsíc květen

Integrovaný blok: MÁJOVÉ ROZJÍMÁNÍ

CÍLE A ZÁMĚRY

 • koordinovat pohyby a polohy těla
 • rozvíjet jazykové dovednosti – výslovnost, přednes, recitace
 • orientovat se v základních početních operacích 
 • uplatňovat návyky společenského chování 
 • rozvíjet znalosti o ročních obdobích
 • uplatňovat dovednosti estetického sebevyjádření

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY

MÁJOVÉ ROZJÍMÁNÍ

 • budeme cvičit rovnováhu a akrobatickou dovednost
 • budeme procvičovat výraznost, výslovnost a hlasitý projev
 • budeme porovnávat, třídit a přiřazovat v počtu do 10
 • budeme se snažit dodržovat společně dohodnutá pravidla
 • budeme rozvíjet zájem dětí o obrázkové encyklopedie a hledat v nich zdroje poučení
 • při používání výtvarného a pracovního materiálu se budeme samostatně rozhodovat

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY

VE MĚSTĚ A NA VESNICI

 • budeme si osvojovat dovednosti k podpoře zdraví
 • budeme rozvíjet kultivovaný projev a správnou výslovnost
 • budeme určovat objekty podle velikosti, délky, šířky, výšky
 • budeme se učit chápat rozdíly mezi městem a vesnicí
 • budeme znázorňovat charakteristické vlastnosti člověka
 • budeme se učit chápat rozdíly mezi městem a vesnicí
 • budeme znázorňovat charakteristické rysy lidské a zvířecí postavy

KDE DOMOV MŮJ

 • budeme procvičovat postřeh a obratnost
 • budeme samostatně přemýšlet a vyslovovat vlastní úsudek
 • budeme řadit předměty podle velikosti
 • budeme chápat rovnost všech lidí bez rozdílu barvy pleti
 • budeme výtvarně vyjadřovat ráz krajiny

NAŠE RODINA

 • budeme rozvíjet ladnost pohybu s náčiním
 • budeme určovat hlásku na začátku a konci slova
 • budeme procvičovat zrakové vnímání a rozlišovací schopnosti
 • budeme upevňovat citové vztahy ke svým nejbližším
 • budeme rozšiřovat znalosti dětí o střídání ročních období
 • budeme zachycovat detaily při kresbě a malbě

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě zvládá koordinaci pohybů
 • dítě dokáže vyslovit vlastní myšlenku
 • dítě si upevnilo orientaci v časových a prostorových pojmech
 • dítě chápe rovnost mezi různými etniky
 • dítě dokáže rozlišovat jednotlivá roční období
 • dítě umí výtvarně vyjádřit lidskou a zvířecí postavu

SHRNUTÍ

Velkým tématem a zároveň výzvou byl pro děti v měsíci květnu svátek všech maminek „Den matek“. Děti si pro maminky připravily dárek v podobě hudebně pohybového pásma a vyrobily pro ně drobné upomínkové předměty. 

S předstihem jsme společně s dětmi oslavili Den dětí výletem na Olšinu. Cesta autobusem se dětem líbila, stejně tak si užily nabízené aktivity v podobě jednotlivých stanovišť (IZS, České dráhy aj.). Děti měly možnost povozit se na traktoru, vyplout záchranným člunem na rybník Olšinu, skládat obří puzzle, vyzkoušet si zatlouct hřebík…

Květnové počasí nám dopřálo dosyta trávit čas venku, chodit na vycházky, pozorovat jarní krajinu, zasadit si semínka rostlin a zeleniny do květináčů a pravidelně o ně pečovat zaléváním.

Témata na měsíc duben 

Integrovaný blok: APRÍLOVÉ SLUNÍČKO

CÍLE A ZÁMĚRY

 • upevňovat tělesnou zdatnost, zdolávat přírodní překážky
 • umět se vyrovnat s neúspěchem
 • posilovat zájem o věci kolem nás
 • dodržovat společenská pravidla, pravidla při hře

VZDĚLÁVACÍ OKURHY

DEN ZEMĚ

 • budeme objevovat krásy naší planety
 • budeme si upevňovat vztahy k živé a neživé přírodě
 • budeme se orientovat v čase
 • povedeme děti k estetickému cítění a estetickému prožitku

CO PLUJE, LÉTÁ, JEZDÍ

 • budeme si upevňovat morální pravidla ve styku s dětmi a dospělými
 • budeme zvládat výtvarné a pracovní techniky
 • budeme si upevňovat znalosti o dopravních prostředcích, pravidlech silničního provozu
 • budeme sledovat správný tělesný rozvoj, správné držení těla, celkovou koordinaci

VELIKONOCE

 • povedeme děti k vnímání velikonočních tradic, seznamování se s lidovou slovesností a zvyky
 • budeme rozvíjet  kultivovaný řečový projev a jazykové schopnosti
 • podpoříme rozvoj tvořivosti
 • budeme podporovat fyzickou zdatnost prostřednictvím vycházek do přírody
 • budeme rozvíjet matematické představy-tvary, velikost, číselnou řadu

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě si uvědomuje a chápe společenská pravidla, chování k vrstevníkům, dospělým, při hře
 • dítě zvládá správné držení tužky, zacházení s nůžkami, zavazuje si kličky, manipuluje s drobným nářadím
 • dítě vnímá změny v přírodě, svět kolem nás, pomáhá pečovat o okolní prostředí, o rostliny, zvířata, čistotu
 • dítě vnímá tradice a lidovou slovesnost jako odkaz našich předků

SHRNUTÍ

V dubnu jsme s dětmi slavili svátek Velikonoc a uspořádali jsme velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi, kde si každý mohl vyrobit dekorační předměty jako malovanou kraslici, velikonoční zajíčky, zápichy do květináče apod.

Děti z předškolní třídy navštívily prvňáčky v ZŠ Plešivec, měly možnost nahlédnout do třídy a vyzkoušet si nanečisto, jak to chodí při výuce. 

V mateřské škole jsme přivítali divadelní spolek Zvoneček a zhlédli jsme krásné představení plné zajímavostí o jaru a českých tradicích.

Témata na měsíc březen 

Integrovaný blok: JARNÍ TÁNÍ

CÍLE A ZÁMĚRY

 • rozvíjet hudebně pohybové činnosti
 • učit se vzájemnému respektu
 • poznávat rozmanitosti přírody
 • seznamovat se s lidovou slovesností

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY

PRVNÍ JARNÍ POHLAZENÍ

 • budeme vyjadřovat přirozeným pohybem rytmus písně
 • budeme se přizpůsobovat druhým a respektovat jejich přání a potřeby
 • budeme objevovat znaky probouzející se přírody a všímat si změn v přírodě
 • budeme se seznamovat s tradicemi a zvyky Velikonoc

DEŠŤOVÉ KAPIČKY

 • budeme procvičovat pohotové reakce na signál a podporovat správné dýchání při cvičení
 • povedeme děti k vytváření dětských přátelství
 • budeme si osvojovat charakteristické znaky jara
 • budeme vést děti k estetickému vnímání a jejich představivosti

KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD

 • budeme cvičit obratnost při cvičení s náčiním
 • na postavách z klasických pohádek se budeme učit chápat mezilidské vztahy
 • při seznamování s ročním obdobím budeme rozvíjet paměť a kultivovaný projev
 • soustředěným poslechem čteného textu budeme poznávat hrdiny pohádek a jejich vlastnosti a všímat si rozdílu mezi nimi
 • budeme pěstovat u dětí schopnost a potřebu estetického prožitku

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě zvládá hudebně pohybové činnosti a pohyb s náčiním
 • dítě se dokáže přizpůsobit druhým a chápat mezilidské vztahy
 • dítě má povědomí o přírodě a přírodních jevech
 • dítě vnímá rozdíly mezi prózou a poezií
 • dítě si dokáže utvořit představu o tom, kdo je kladný a kdo záporný hrdina

SHRNUTÍ

V měsíci březnu jsme s dětmi přivítali jaro. Každý týden jsme chodili pozorovat změny v přírodě na nedaleký Dubík, objevovali jsme první jarní rostliny a naslouchali zpěvu ptáků. Děti stavěly z nasbíraných přírodnin obrázky s jarními motivy (sluníčko, květiny, mraky a déšť aj.). 

V tomto měsíci jsme si připomněli význam knihy pro člověka, celých 14 dní jsme věnovali tématu „Kniha je náš kamarád“. Děti se seznámily s pojmy autor a ilustrátor, listovaly v encyklopediích, kde vyhledávaly tematické ilustrace (týkající se jara) a formou popisování rozvíjely slovní zásobu. Přečetli jsme několik pohádek, zahráli si spoustu her a nechybělo ani třídní divadlo (dramatizace pohádky).

Do mateřské školy zavítalo profesionální divadlo BAMBINI a zahrálo dětem inscenaci s názvem „Popletené pohádky“, při které se děti hodně nasmály a uplatnily své poznatky o říši pohádek, protože bylo na nich, aby „rozmotaly klubko“ pohádek a napravily „chyby“ ve scénáři :))

Témata na měsíc únor 

Integrovaný blok: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS

CÍLE A ZÁMĚRY

 • zvládat základní pohyb na sněhu a ledu
 • rozvíjet myšlenkové procesy
 • vést k orientaci v prostoru
 • učit se zdvořilosti
 • poznávat, jak je důležité pomáhat
 • porozumět změnám počasí
 • rozšiřovat poznatky o různých pracovních profesích a materiálech

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY:

KARNEVALOVÉ ŘÁDĚNÍ

 • budeme upevňovat pohybové aktivity
 • budeme upřesňovat správnou orientaci v prostoru
 • budeme rozvíjet fantazii a představivost dětí
 • budeme podporovat kamarádské vztahy
 • rozhovory – vyprávění zážitků, budeme rozvíjet slovní zásobu dětí a myšlenkové procesy

TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE

 • budeme utužovat zdatnost a odvahu
 • budeme se zaměřovat na rozvoj vyjadřovacích schopností formou vyprávění a popisu
 • budeme rozvíjet interaktivní hry a hledat odpovědi na otázky 
 • budeme rozvíjet různé pracovní a výtvarné techniky
 • budeme upřesňovat poznatky o různých profesních činnostech

 Z ČEHO SE VYRÁBÍ

 • budeme procvičovat jemnou motoriku
 • budeme objevovat materiály, ze kterých jsou předměty vyrobeny
 • budeme rozvíjet komunikativní dovednosti mezi dětmi
 • budeme si upřesňovat správné zacházení s předměty z různých materiálů a dbát při tom na svou bezpečnost
 • budeme nadále upevňovat pravidla chování a soužití dětí ve třídě

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě zvládá očekávané pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • dítě zvládá užívání různého nářadí a náčiní
 • vnímá pravidla chování a soužití ve třídě
 • chápe důležitost uplatnění různých profesí ve společenském životě
 • dokáže si tvořit představu o tom, co je dobré a co ne

SHRNUTÍ:

Začátek a konec měsíce únor přinesl dostatek sněhových srážek a tedy možností, aby si děti užily zimní radovánky venku na školní zahradě a při vycházkách po okolí. Děti nejvíce bavilo klouzat se na lopatách, stavět ze sněhu a válet sudy. 

V únoru tradičně slavíme masopust, děti ho prožily při našem karnevalovém dni, kdy se oblékly do maškarních kostýmů, nasadily si obličejové masky a při společné promenádě všem předvedly, kdo je jejich oblíbený filmový hrdina či postava z pohádky. Následovalo dopoledne plné her, adrenalinových aktivit a nechyběla ani diskotéka na známé dětské písničky. 

Předškolní děti se seznámily na akci s názvem „Tísňové volání“ s tím, jak postupovat při náhlých situacích a jakým způsob přivolat pomoc. Všechny děti pak koncem měsíce zhlédly divadelní představení Z BEDNY „O třech prasátkách“, při kterém se aktivně zapojily do děje, zahrály si některou z postav zvířátek, zazpívaly si a dobře se pobavily.

Témata na měsíc leden 

Integrovaný blok: CO UMÍ PANÍ ZIMA

CÍLE A ZÁMĚRY

 • dbát na prevenci před nachlazením
 • orientovat se v ročních obdobích
 • posilovat hrubou a jemnou motoriku
 • posilovat a utužovat tělesný vývoj a zdraví dětí
 • podporovat a rozvíjet fantazii a kreativitu
 • utvářet zdravé životní návyky
 • poznávat mravní hodnoty

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY:

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

 • povedeme děti k osvojování si poznatků a dovedností k podpoře zdraví a bezpečí
 • budeme vést děti k otužování organizmu
 • budeme podporovat toleranci, ohleduplnost
 • budeme si upřesňovat poznatky o těle

POSTAVÍME SNĚHULÁKA

 • budeme podporovat přátelství a vzájemné vztahy
 • rozhovory, vyprávěním prožitků si upevníme jazykové a vyjadřovací schopnosti
 • budeme podporovat zvídavost a zájem něco vědět
 • budeme podporovat pohybové aktivity dětí, koordinaci pohybů

KOUZELNÁ ZIMA

 • budeme zkoumat prostředí, které nás obklopuje
 • budeme zkoumat změny v přírodě
 • budeme rozvíjet pozitivní city a pocity
 • budeme se učit zvládat konflikty
 • budeme podporovat rozvoj paměti vhodnými aktivitami, básničky, pohádky, písničky

PANÍ ZIMA KRALUJE

 • budeme si upevňovat znalosti o zimě
 • budeme se učit vyjadřovat myšlenky, zážitky
 • budeme upevňovat pozornost a soustředěnost
 • povedeme děti k odpovědnosti za zvířata a ptáky v zimě

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě zvládá hrubou a jemnou motoriku
 • dítě si uvědomuje co je bezpečí – nebezpečí
 • dítě zvládá základní zdravotní návyky
 • dítě recituje báseň, reprodukuje pohádku, příběh
 • vnímá pravidla chování

SHRNUTÍ:

Leden nabídl dětem dostatek příležitostí si užít pravé zimní počasí – mrazivá zima, krajina posetá sněhovou přikrývkou a „ledové království“ na školní zahradě. Děti při vycházkách po okolí pozorovaly změny s příchodem zimy a zároveň procvičovaly jemnou motoriku při přípravě na pobyt venku (oblékání se do několika teplých vrstev).

Venku děti objevovaly stopy od zvířátek, učily se je rozpoznávat a porovnávaly je se svými stopami. Nezapomněly ani na naše zpěvné ptáčky a do krmítek jim dávaly slunečnicová semínka a lojové koule. Také pokusy se sněhem se dětem líbily a bavilo je měnit sníh ve vodu a led.

O tom, že je potřeba se adekvátně v zimě oblékat, předcházet chorobám a pečovat o své tělo a zdraví (správná životospráva, otužování, dostatek vitamínů a aktivní způsob života s fyzickými aktivitami na čerstvém vzduchu spolu se sportovním vyžitím), se děti samy přesvědčily při častých virózách a respiračních onemocněních, které již tradičně provázejí chod v mateřské škole během zimních měsíců.

Témata na měsíc prosinec 

Integrovaný blok:  ZIMA JEDE

Cíle a záměry

 • vést děti ke zdravým životním návykům, dbát na prevenci před onemocněním
 • mít povědomí o tradicích a zvycích Vánoc
 • utvářet kladné vztahy k rodině
 • rozvíjet pracovní, výtvarné a hudební dovednosti
 • orientovat se v ročních obdobích

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY

Mikuláši, přijď dnes k nám

 • budeme pozorovat změny v přírodě a poznávat jejich vliv na zdraví
 • vyprávěním o vánočních svátcích budeme rozvíjet citové požitky dětí
 • budeme přibližovat dětem význam slova rodina a vytvářet pozitivní vztah k nejbližším
 • budeme rozvíjet hudební paměť
 • budeme rozšiřovat povědomí o změnách počasí v jednotlivých ročních obdobích a rozvíjet komunikativní dovednosti dětí

Těšíme se na Ježíška

 • budeme chránit bezpečí své i druhých
 • budeme cvičit pozornost, představivost a paměť
 • budeme rozvíjet respekt a přizpůsobivost ke druhým
 • povedeme děti k estetickému vyjádření
 • budeme zkoumat změny v přírodě

Vánoce přicházejí

 • povedeme děti k osvojování si poznatků a dovedností k podpoře zdraví
 • budeme vytvářet u dětí prosociální postoje k druhému
 • budeme rozvíjet manuální zručnost a obratnost při zacházení s různým materiálem
 • budeme vytvářet u dětí pocit sounáležitosti s přírodou

Očekávané výstupy předškoláků

 • dítě má vytvořené základy zdravých životních postojů a návyků
 • dítě si utvořilo představu o významu vánočních svátků
 • dítě má vytvořený kladný vztah k nejbližším
 • dítě zvládá pracovní, výtvarné a hudební dovednosti
 • dítě si osvojilo poznatky o přírodě a jejich proměnách

SHRNUTÍ:

Celý prosinec se nesl ve znamení blížících se Vánoc. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o českých vánočních tradicích, poslouchaly a zpívaly vánoční koledy a vyráběly pro rodiče drobné dárky pod stromeček.

V polovině měsíce nám všem děti udělaly velkou radost svými hudebními vystoupeními v rámci vánoční besídky v MŠ a při veřejném vystoupení ve městě Český Krumlov. A protože před Vánoci napadl sníh, děti si dosyta užily zimní radovánky při pobytu venku, kde stavěly sněhuláky, koulovaly se a jezdily na lopatách. 

Témata na měsíc listopad 

Integrovaný blok: KDYŽ POLETUJE LISTÍ

Cíle a záměry

 • vnímat tělo všemi smysly
 • vytvářet si vlastní životní návyky, podporovat samostatnost
 • rozvíjet sebevědomí
 • respektovat pravidla chování ve třídě, ve společnosti, osvojovat si poznatky o přírodě

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY

Moje tělo a zdraví

 • budeme posilovat a utužovat tělesný rozvoj a zdraví dětí
 • budeme podporovat fyzickou zdatnost pravidelným cvičením
 • budeme se učit pojmenovávat většinu toho, čím jsme obklopeni
 • budeme se učit přemýšlet a uvažovat, své myšlenky a úvahy vyjadřovat
 • povedeme děti k pochopení a dodržování zásad zdravého životního stylu

Příroda usíná

 • budeme rozvíjet pohybové schopnosti, hrubou a jemnou motoriku
 • budeme si prohlubovat znalosti o přírodě
 • povedeme děti k estetickému cítění k přírodě, citlivému vztahu k okolí
 • budeme vnímat barevnost světa
 •  budeme utvářet představy o podzimní přírodě
 • budeme podporovat pracovní, konstruktivní, manipulační a grafické činnosti

Chystáme se na zimu

 • povedeme děti k elem. chápání změn v přírodě
 • povedeme děti k přímému pozorování jevů v okolí, ke koncentraci pozornosti,  procvičování různých forem paměti
 • budeme děti vést k dodržování pravidel – společných, bezpečnost, domluvy mezi sebou, úklid….

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě zvládá přiměřeně pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, vědomě napodobuje pohyb, přiměřeně zvládá lokomoci, rozlišuje zvuky, tóny, vnímá hmatem, zrakem, vnímá vůně, chutě
 • dítě přiměřeně zvládá základní hygienické a zdravotně preventivní návyky, osobní hygienu
 • zvládá jednoduché obslužné činnosti – příjem tekutin během dne, uklízí si po sobě, udržuje pořádek, zvládá pracovní a úklidové činnosti, postará se o své osobní věci
 • pojmenovává části těla, orgány
 • vnímá své okolí, svět kolem sebe, rozlišuje roční období

SHRNUTÍ:

 Na začátku měsíce listopadu jsme pro děti a jejich rodiče připravily strašidelnou stezku, na kterou se děti patřičně oblékly a namalovaly (halloweenské kostýmy, kresba na obličej) a za stmívání vyšly na školní zahradu hledat a plnit mnohdy nelehké úkoly. Všichni si tuto akci užili a některé z dětí si stezku za svitu mihotajících se světýlek v lucernách zopakovaly i vícekrát 🙂

 V listopadu se už tradičně začínáme připravovat na vánoční besídku pro rodiče a na vystoupení dětí u vánočního stromu na náměstí v Českém Krumlově. S dětmi jsme „daly hlavy dohromady“ a sestavily jsme hudebně-pohybové a literární pásmo, kterého se děti hned aktivně zhostily a poctivě začaly nacvičovat. 

Těšíme se už na Vánoce a na to, co pěkného nám všem děti předvedou!

Témata na měsíc říjen

Integrovaný blok : BAREVNÝ PODZIM

Cíle a záměry

 • podporovat rozvoj pohybových dovedností a manipulačních schopností
 • rozvíjet představivost, fantazii a paměť
 • navazovat vztahy se svými vrstevníky
 • vyjadřovat své představy různými výtvarnými a pracovními technikami
 • vytvářet základy k odpovědnému postoji k životnímu prostředí

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY

Na poli a na zahradě

 • budeme upevňovat správné držení těla při pohybových aktivitách
 • budeme se pokoušet porozumět vtipu a hádance
 • budeme respektovat názory druhého
 • výrazovými prostředky budeme zobrazovat reálné a fantazijní objekty
 • budeme rozšiřovat poznatky z nejrůznějších oblastí života

Vlaštovičko, leť

 • budeme si upevňovat poznatky o svém těle
 • budeme posilovat dětskou zvídavost a rozvíjet rozlišovací schopnosti
 • budeme motivovat děti k ochotě pomáhat
 • budeme vést děti k citlivému vnímání živé a neživé podzimní přírody
 • budeme si osvojovat dovednosti k péči o své okolí

Letí, letí drak

 • budeme procvičovat pohotovou reakci na signál
 • budeme posilovat přirozené poznávací schopnosti
 • budeme upevňovat společenská pravidla
 • z výtvarného a pracovního materiálu budeme seskupovat různé kompozice
 • budeme rozvíjet zájem dětí o životní prostředí

V lese

 • budeme procvičovat postřeh a pohotovost
 • rozhovor, vyprávěním o lese si budeme upevňovat jazykové a vyjadřovací schopnosti
 • budeme upevňovat respekt k druhému
 • budeme rozvíjet zručnost a manipulaci s předměty
 • budeme poznávat vliv přírody na životní prostředí

Očekávané výstupy předškoláků

 • dítě zvládá pohybové dovednosti a správné držení těla
 • umí vyjádřit své představy a fantazie
 • chápe požadavky skupiny a umí se jí podřídit
 • umí vyjádřit své představy v pracovních i výtvarných činnostech
 • získalo povědomí o významu hygieny, čistoty pro své zdraví

SHRNUTÍ

Děti se v měsíci říjnu dozvěděly mnoho zajímavostí o podzimu. Na základě smyslového vnímání (zrak, čich, hmat a chuť) se seznámily s plodinami, které v této roční době dozrávají na našich polích a zahradách. Na edukačním panelu umístěném v areálu mateřské školy si mohly vyzkoušet ve hře pexeso, jak dobře poznají a umí pojmenovat základní druhy ovoce a suchých plodů.

Sluchové vnímání děti rozvinuly při návštěvě ZUŠ Český Krumlov, kde zhlédly výchovně-vzdělávací program s názvem „Pohádkové představení“. Učily se znát hudební nástroje, poznávaly je podle sluchu, rozeznávaly hluboké a vysoké tóny, vytleskávaly jednoduchý rytmus a zazpívaly si společně známé lidové písně. Představení děti velmi zaujalo a bylo pro ně poutavé zvláště proto, že v něm vystupovaly „pohádkové bytosti“ jako např. vodník, král s královnou, čert, maková panenka a jiné.

Jak se chováme v lese, co dělají zvířátka na podzim, jak voní les, a které zvuky můžeme v lese slyšet?… to byl další z říjnových vzdělávacích okruhů. Děti se zúčastnily divadelního představení s názvem „Jak se uspává příroda“ a několikrát si vyšly do lesa naslouchat jeho zvukům, sbírat přírodniny k tvoření a postavit mechové domečky pro lesní zvěř.

Témata na měsíc září

Integrovaný blok: U NÁS VE ŠKOLCE

Cíle a záměry

 • podporovat utváření vzájemných vztahů v kolektivu
 • navazovat dětská přátelství, aktivně podporovat sbližování dětí
 • upevňovat společenské návyky, sebeobslužné činnosti, hygienické návyky
 • zapojovat se do společných činností, zábav, her

VZDĚLÁVACÍ OKRUHY

POPRVÉ VE ŠKOLCE

 • povedeme děti k osvojování si pravidel chování v kolektivu
 • budeme se učit zvládat aktivně požadavky života v MŠ
 • budeme podporovat spontánní rozvoj přirozených herních činností i modelových situací
 • budeme podporovat kultivovaný řečový projev dětí
 • budeme navozovat radostnou atmosféru

KAMARÁDI, MÁME SE RÁDI

 • budeme se učit pojmenovávat většinu toho, čím je dítě obklopeno (prostředí školy, zaměstnanci…)
 • budeme podporovat vnímání všemi smysly
 • budeme podporovat fyzickou zdatnost dětí (cvičení, vycházky)
 • budeme poznávat, co je bezpečné a co ne

CO DĚLÁME CELÝ DEN

 • budeme podporovat rozvoj tvořivosti a fantazie při práci s přírodninami, ovocem, zeleninou, předměty v různých činnostech konstruktivních, výtvarných, pohybových, dramatických, hudebních
 • budeme rozvíjet pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědomování si vlastního těla
 • budeme rozvíjet jemnou motoriku mluvidel, správnou výslovnost
 • budeme se učit zacházet s předměty denní potřeby – hračkami, příborem, pomůckami a materiály

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PŘEDŠKOLÁKŮ

 • dítě si uvědomuje základní společenské návyky a pravidla soužití v kolektivu
 • dítě zvládá základní hygienické návyky – myje si ruce před jídlem a po použití toalety, zvládá základy sebeobsluhy – samostatně se obléká, zapíná si knoflíky, zip
 • dítě komunikuje s ostatními dětmi, učitelkou
 • dítě zachází s předměty denní potřeby – s hračkami, příborem, jednoduchými nástroji

SHRNUTÍ

V měsíci září se děti po letních prázdninách měly možnost postupně zadaptovat na prostředí mateřské školy, seznámit se s kamarády ve třídě i s ostatními dětmi, poznat všechny zaměstnance MŠ a projít si budovu školy a okolí, aby se cítily bezpečně a měly základní orientaci, co se kde nachází. 

V rámci kulturního rozvoje děti zhlédly dvě divadelní představení a aktivně se při nich zapojily do děje. Podle ohlasu dětí měla obě představení velký úspěch a líbila se 🙂

V polovině září proběhla informativní schůzka pro rodiče. Spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá především z pohledu efektivního vzdělávání dětí. Budeme se těšit na další setkávání, ohlasy, nápady a připomínky… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.